Vytyčení hranice pozemku

    Vytyčením lomových bodů hranice pozemku se přenesou údaje katastru nemovitostí do terénu. Podkladem pro vytyčení je katastrálním mapa a především výsledky původních měřických prací. Tyto výsledky mohou být dohledatelné i mnoho desítek let do minulosti a jejich rekonstrukcí se přenáší do terénu měření, které bylo podkladem pro současný zákres v katastrální mapě. 

    Pokud není domluveno jinak tak jsou výsledkem takového vytyčení lomové body v terénu stabilizované  předepsaným způsobem (plastové hraniční znaky) a dokumentace o vytyčení hranice pozemku. Touto dokumentací je vytyčovací náčrt a vytyčovací protokol. Vytyčovací náčrt obsahuje situaci vytyčených bodů a seznam souřadnic. Ve vytyčovacím protokolu je údaj o seznámení všech sousedních vlastníků  s průběhem vytyčených hranic.

    Důležitá pro vytyčení hranice pozemku je skutečnost, že samotným vytyčením a vyhotovením dokumentace se v žádném případě nemění nic v katastru. Pokud katastr eviduje hranici nepřesně, bude jí tak evidovat i nadále a rozdíl ve vytyčení takové hranice různými geodety může být i několik metrů.  V případě vytyčení takto nepřesné hranice nabízíme klientům jako doplňkovou službu vyhotovení podkladů pro zpřesnění hranice, kterými se do katastru zapíší nové souřadnice určené přímým měřením a nadále bude hranice v katastru evidována s nejvyšší možnou přesností. Pokud se vlastníci na průběhu neshodnou ani společným kompromisem, je možné spor vyřešit pouze soudní cestou.