Podklad pro projekt

    Pro potřeby projekčních kanceláří zpracováváme zaměření skutečného stavu požadované lokality - tzv. výškopis a polohopis. Jedná se o tématickou mapu zpracovanou pro konkrétní účel. Obecně platí, že zaměřujeme vždy povrchové znaky inženýrských sítí, skutečnou polohu oplocení, staveb, porostu apod. Součástí je také vždy vrstevnicový plán. 

    Podklad pro projekt je zaměřován vždy v závazných souřadnicových systémech (S-JTSK a BpV) a je předáván v digitální podobě. Jako výstup vydáváme nějaký formát z CAD standardů - tzn. DGN nebo DWG. 

    Katastrální mapa v podkladu pro projekt
    V případě většiny podkladů pro projekt hrají velkou roli pro požadovaný záměr vlastnické hranice pozemků. Do speciální vrstvy v digitálním výstupu přidáváme vždy údaje dle katastru nemovitostí. Tyto údaje však vznikají několika možnými postupy. Nejčastější jsou
  1. V lokalitě je grafická mapa v měřítku 1:2880 a hranice v podkladu jsou vektorizované z rastrového obrazu této mapy. Tyto údaje v žádném případě nelze brát jako pevně dané a musí být použity pouze orientačně. V tomto případě bude ve výkresu i technické zprávě poznámka "Hranice dle KN byly vektorizovány z rastrového podkladu. Pro přesné určení hranic je nutný geometrický plán na zpřesnění hranice a souhlasné prohlášení vlastníků"
  2. V lokalitě je digitální katastrální mapa nebo katastrální mapa digitalizovaná. Tady je třeba zjistit, jak přesně jsou lomové body vlastnických hranic určeny. Pokud jsou určeny měřením s potřebnou přesností, je možné je bez problémů použít pro projekční práce. V případě, že jsou určeny jinak, je opět namístě řešit jejich případné zpřesnění. Jak přesně eviduje katastr vlastnické hranice v digitálních a digitalizovaných mapách lze najít v nahlížení do KN, kde jako speciální vrstvu lze zobrazit vyjádření přesnosti hranic i jejich lomových bodů.