Geometrické plány

    Geometrický plán je speciální nástroj pro správu a vedení katastru nemovitostí. Musí být vyhotoven vždy, pokud je třeba změnu zapisovanou do katastru zobrazit do katastrální mapy. Při vyhotovení každého plánu musíme spolupracovat s příslušným katastrálním pracovištěm, které svým razítkem potvrzuje, že geometrický plán je vyhotoven v souladu s platnými údaji katastru. Dokud není změna zapsána do katastru, je geometrický plán pouze návrhem a katastr ho eviduje v budoucím stavu.  Až v případě zápisu do katastru s příslušnou listinou se budoucí stav stává platným stavem a návrh změny se zobrazí v katastrální mapě. Geometrický plán musí být zaměřen a vyhotoven osobou způsobilou k výkonu zeměměřických činností, ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzen katastrálním pracovištěm.

Geometrický plány se vyhotovujeme nejčastěji pro:

Vyznačení budovy v katastru
  • Do katastru se zapisuje dokončená budova (rozestavěná se nově v katastru neeviduje).  Pro zápis do katastru je třeba ohlášení dokončené budovy, jehož přílohou je geometrický plán a souhlas s užíváním (kolaudační rozhodnutí). 

  • Pro zápis přístavby do katastru je nutné ohlášení, jehož přílohou je geometrický plán a kolaudační rozhodnutí.

  • Pro zápis oddělené části pozemku je nutný návrh na vklad, jehož přílohou bude právní listina (smlouva) s geometrickým plánem a souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku.

  • V případě pouze převodu parcely ze zjednodušené evidence stačí ohlášení, jehož přílohou je geometrický plán. 

Vymezení věcného břemene k části pozemku
  • pro zápis věcného břemene je třeba návrh na vklad, jehož přílohou bude právní listina (smlouva) s geometrickým plánem.

Zpřesnění údajů o geometrickém a polohovém určení nemovitosti 
  • pro zápis je třeba ohlášení, jehož přílohou bude souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemku s geometrickým plánem.

    Geometrický plán musí být vyhotoven v souladu s platnou legislativou,  kterou je zejména zákon o katastru nemovitostí (256/2013 Sb.) a jeho prováděcí vyhláška (357/2013 Sb.)